Προτάσεις για το πως μπορεί το νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας να βοηθήσει στην διάδοση της κοινωνικής οικονομίας και την επανένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες

Η ίδρυση του Ελληνικού Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί μια ευκαιρία για την προώθηση των αρχών της κοινωνικής οικονομίας και την υποστήριξη της επανένταξης των ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το πώς το επιμελητήριο μπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους:

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση: Το επιμελητήριο μπορεί να οργανώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης για την εκπαίδευση του κοινού, των επιχειρήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τα οφέλη και τις δυνατότητες των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προώθηση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη ιστοριών επιτυχίας επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει με επιτυχία ευάλωτες ομάδες.

Συνηγορία πολιτικής: Το επιμελητήριο μπορεί να συνεργαστεί ενεργά με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πρόταση νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων που παρέχουν κίνητρα, ευκαιρίες χρηματοδότησης και απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες για πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. Με τη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, το επιμελητήριο μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή υποστηρικτικών πολιτικών.

Δικτύωση και Συνεργασία: Η διευκόλυνση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας για την ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και πόρων. Το επιμελητήριο μπορεί να διοργανώνει τακτικές συναντήσεις, συνέδρια και φόρουμ όπου οι κοινωνικοί επιχειρηματίες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να δημιουργήσουν συνεργασίες. Με τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος, το επιμελητήριο μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Η έλλειψη χρηματοδότησης αποτελεί σημαντική πρόκληση για πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. Το επιμελητήριο μπορεί να εργαστεί για τη δημιουργία συνεργασιών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές και φιλανθρωπικές οργανώσεις για τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης ειδικά προσαρμοσμένες στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων κοινωνικού αντίκτυπου, τη δημιουργία προγραμμάτων εγγύησης δανείων ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων που συνδέουν κοινωνικούς επιχειρηματίες με πιθανούς επενδυτές.

Ανάπτυξη ικανοτήτων: Πολλές ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα λόγω περιορισμένων δεξιοτήτων και πόρων. Το επιμελητήριο μπορεί να αναπτύξει και να παρέχει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της καθοδήγησης και της τεχνικής βοήθειας, για να ενδυναμώσει άτομα από ευάλωτες ομάδες να ξεκινήσουν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η παροχή υποστήριξης επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως βοήθεια στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, το μάρκετινγκ και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων.

Δημόσιες Προμήθειες: Το επιμελητήριο μπορεί να συνεργαστεί με κρατικούς φορείς για την προώθηση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η ενθάρρυνση των δημόσιων ιδρυμάτων να δώσουν προτεραιότητα στη συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων στις συμβάσεις προμηθειών μπορεί να προσφέρει σημαντική ευκαιρία στην αγορά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξήσει τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Το επιμελητήριο μπορεί να βοηθήσει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες να κατανοήσουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για δημόσιες συμβάσεις.

Έρευνα και εκτίμηση επιπτώσεων: Η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας είναι απαραίτητη για την επίδειξη της αποτελεσματικότητάς τους και την προσέλκυση υποστήριξης. Το επιμελητήριο μπορεί να συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς για τη διεξαγωγή μελετών και αξιολογήσεων των αποτελεσμάτων των κοινωνικών επιχειρήσεων. Τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν περαιτέρω υποστήριξη και να ενημερώσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τα οφέλη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Εφαρμόζοντας αυτές τις στρατηγικές, το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της κοινωνικής οικονομίας και στην επανένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία.