Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε εχθές, 9 Δεκεμβρίου 2021, ένα σχέδιο δράσης με στόχο να βοηθήσει την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία να ευδοκιμήσει, αξιοποιώντας, αφενός, το δυναμικό της όσον αφορά την οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και, αφετέρου, τη συμβολή της στη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη, καθώς και στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Η αυξημένη στήριξη στην κοινωνική οικονομία όχι μόνο δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά δίνει επίσης και τη δυνατότητα στις οργανώσεις να αυξήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία διευκολύνει την ευημερία και την ανάπτυξη των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας.

Η Επιτροπή προτείνει να αναληφθεί δράση σε τρεις τομείς:

  1. Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ευδοκίμηση της κοινωνικής οικονομίας

Το πλαίσιο πολιτικής και το νομικό πλαίσιο έχουν καίρια σημασία για τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα δώσει τη δυνατότητα στην κοινωνική οικονομία να ευδοκιμήσει. Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνεται η φορολογία, οι δημόσιες συμβάσεις και οι κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κοινωνικής οικονομίας. Για να καλύψει τα ζητήματα αυτά, η Επιτροπή θα προτείνει σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου συνθηκών για την κοινωνική οικονομία το 2023. Θα δημοσιεύσει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με τα φορολογικά πλαίσια για τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε καθοδήγηση σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί επίσης στο να βελτιώσει τις ορθές πρακτικές στον τομέα των κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων και να προωθήσει τη στόχευση της κοινωνικής οικονομίας εκτός των συνόρων της Ε.Ε.

  1. Δημιουργία ευκαιριών για τη σύσταση και την επέκταση των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας

Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να λαμβάνουν τη σχετική στήριξη ανάπτυξης επιχειρήσεων για να συσταθούν και να αναπτυχθούν, καθώς και για να παρέχουν επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στους εργαζομένους τους. Για την περίοδο 2021–2027 η Επιτροπή σκοπεύει να αυξήσει τη στήριξή της πέραν των εκτιμώμενων 2,5 δισ. ευρώ που είχαν διατεθεί στην κοινωνική οικονομία στο παρελθόν (2014–2020). Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, το 2023 η Επιτροπή θα θέσει σε λειτουργία μια νέα ενωσιακή πύλη κοινωνικής οικονομίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας θα μπορούν να βρουν συγκεντρωμένες σε ένα σημείο όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πολιτικές, την κατάρτιση και τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. Επίσης, το 2022 θα δρομολογήσει νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και θα βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Τέλος, το 2022 η Επιτροπή θα συγκροτήσει  ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία.

  1. Εξασφάλιση ότι η κοινωνική οικονομία και οι δυνατότητές της αναγνωρίζονται

Το σχέδιο δράσης έχει ως στόχο να καταστήσει την κοινωνική οικονομία πιο ορατή και να βελτιώσει την αναγνώριση του έργου και των δυνατοτήτων της. Η Επιτροπή θα αναλάβει δραστηριότητες επικοινωνίας με έμφαση στον ρόλο και τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής οικονομίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μελέτη για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής οικονομίας σε όλη την Ε.Ε. Θα διοργανώσει επίσης μαθήματα κατάρτισης για δημόσιους υπαλλήλους σχετικά με διάφορα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία, θα προαγάγει την κοινωνική οικονομία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στηρίζοντας τις διασυνοριακές ανταλλαγές, και πολύ περισσότερα. Με το σημερινό σχέδιο δράσης, η Επιτροπή δρομολογεί επίσης μια «πορεία μετάβασης», με την οποία θα στηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της κοινωνικής οικονομίας, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις δημόσιες απόψεις σχετικά με την πορεία μετάβασης μέσω έρευνας της Ε.Ε, η οποία θα είναι ανοικτή έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Nicolas Schmit, δήλωσε τα εξής: «Χάρη στις ισχυρές τοπικές ρίζες της, η κοινωνική οικονομία μπορεί να προσφέρει καινοτόμες λύσεις “από τη βάση προς την κορυφή” σε πολλές από τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η κοινωνική οικονομία εργάζεται με τις τοπικές κοινότητες και προς όφελός τους, και έχει ένα τεράστιο δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας. Με αυτό το σχέδιο δράσης πιστεύω ότι θα δοθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας να επεκταθούν, να αναγνωριστούν και να επιτύχουν ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία.» 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε τα ακόλουθα links:

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία

Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία

Ανακοίνωση: Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την πορεία μετάβασης και η σχετική Έρευνα της Ε.Ε.

Ιστότοπος του σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία