Επιχειρηματικό πλάνο Προγραμματισμός Δράσεων και Σχεδιασμός Παρεχομένων Υπηρεσιών από το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος

Εισαγωγή:

Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών οργανώσεων στη χώρα. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης περιγράφει τις βασικές στρατηγικές και δραστηριότητες που θα αναλάβει το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδαςγια να εκπληρώσει την αποστολή της και να επιτύχει τους στόχους της.

Αποστολή και Στόχοι:

Αποστολή του CSSE είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στην Ελλάδα, προάγοντας παράλληλα τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Οι βασικοί στόχοι του Νέου Επιμελητήριου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδαςπεριλαμβάνουν:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τα οφέλη της.
  • Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.
  • Υποστηρίξτε ευνοϊκές πολιτικές και ρυθμίσεις για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
  • Διευκόλυνση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών.
  • Προώθηση της έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Βασικές στρατηγικές και δραστηριότητες:

Για την επίτευξη των στόχων του, το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας θα εφαρμόσει τις ακόλουθες στρατηγικές και δραστηριότητες:

3.1. Ευαισθητοποίηση και Εξωστρέφεια

Αναπτύξτε μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Οργανώστε εργαστήρια, σεμινάρια και συνέδρια για την εκπαίδευση του κοινού, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερομένων σχετικά με τα οφέλη και τις δυνατότητες του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Δημιουργήστε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διάδοση πληροφοριών, ιστοριών επιτυχίας και βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών.

3.2. Ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη:

Ανάπτυξη και παράδοση προγραμμάτων κατάρτισης και εργαστηρίων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των κοινωνικών επιχειρηματιών και των μελών του συνεταιρισμού.

Παρέχετε υπηρεσίες καθοδήγησης και καθοδήγησης για να βοηθήσετε τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις λειτουργίες και τη βιωσιμότητά τους.

Δημιουργία συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς για την προσφορά εξειδικευμένων μαθημάτων και πιστοποιήσεων στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

3.3. Συνηγορία και επιρροή πολιτικής:

Υποστηρίξτε τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μέσω συστάσεων πολιτικής και διαλόγου με κυβερνητικούς φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής.

Συνεργασία με άλλες επιχειρηματικές ενώσεις και επιμελητήρια για την προώθηση των συμφερόντων κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Παρακολούθηση των εξελίξεων πολιτικής και πρόταση τροποποιήσεων σε κανονισμούς που εμποδίζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

3.4. Δικτύωση και Συνεργασία:

Οργανώστε τακτικές εκδηλώσεις δικτύωσης, φόρουμ και συνεδρίες αντιστοίχισης για να διευκολύνετε τις συνδέσεις και τη συνεργασία μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και άλλων ενδιαφερομένων.

Δημιουργία ειδικών τομεακών ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και ευκαιριών σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Προώθηση εταιρικών σχέσεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επηρεασμός επενδυτών και φιλανθρωπικών οργανώσεων για την αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επενδυτικές ευκαιρίες για κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.

3.5. Έρευνα και ανταλλαγή γνώσεων:

Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών και ερευνών για τη συλλογή δεδομένων και γνώσεων για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Δημοσιεύστε εκθέσεις, λευκές βίβλους και ευρήματα έρευνας για να συμβάλετε στη βάση γνώσεων και να ενημερώσετε τις συζητήσεις πολιτικής.

Συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και δεξαμενές σκέψης για την προώθηση της έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Εφαρμογή και παρακολούθηση:

Η CSSE θα δημιουργήσει ειδικές ομάδες και ομάδες εργασίας για την επίβλεψη της εφαρμογής των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων που περιγράφονται σε αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης. Θα διεξάγεται τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση για τη μέτρηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών του Νέου Επιμελητήριου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας, διασφαλίζοντας συνεχή βελτίωση και ευθυγράμμιση με τους στόχους του οργανισμού.

Κατανομή των πόρων:

Για να υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου δράσης, το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδαςθα αναζητήσει χρηματοδότηση από κρατικές επιχορηγήσεις, εταιρικές χορηγίες, συνδρομές μελών και επιχορηγήσεις για συγκεκριμένα έργα. Επιπλέον, μπορούν να διερευνηθούν συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα για πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους και εμπειρογνωμοσύνη.

Συμπέρασμα:

Το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης που περιγράφεται παραπάνω παρέχει έναν οδικό χάρτη για το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας για την προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στη χώρα.