Πως το νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ΚοινΣΕπ Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην επανένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

Η ίδρυση του νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος ως του επίσημου θεσμικού φορέα που εκπροσωπεί τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην επανένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει:

  1. Συνηγορία και Υποστήριξη Πολιτικών: Το Επιμελητήριο μπορεί να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές και κανονισμούς που προάγουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Σε στενή συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη νόμων και κανονισμών που διευκολύνουν την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτός ο ρόλος υπεράσπισης μπορεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση περισσότερων ατόμων και οργανισμών να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.
  2. Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κατάρτιση: Το Επιμελητήριο μπορεί να παρέχει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και πρωτοβουλίες κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των κοινωνικών επιχειρηματιών. Προσφέροντας εργαστήρια, σεμινάρια και προγράμματα καθοδήγησης, μπορεί να εξοπλίσει άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με τα απαραίτητα εργαλεία για την έναρξη και τη διαχείριση επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και άλλες σχετικές δεξιότητες.
  3. Δικτύωση και Συνεργασία: Το Επιμελητήριο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρηματιών, κυβερνητικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων. Διοργανώνοντας εκδηλώσεις, συνέδρια και συνεδρίες δικτύωσης, μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Αυτή η πτυχή δικτύωσης μπορεί να προωθήσει τη συνεργασία και τις συνεργασίες, οδηγώντας στην κοινή χρήση πόρων, κοινές πρωτοβουλίες και συλλογικό αντίκτυπο μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων.
  4. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πόρους: Το Επιμελητήριο μπορεί να βοηθήσει τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και σε άλλη απαραίτητη υποστήριξη. Μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να επηρεάσει τους επενδυτές και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις για να δημιουργήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης ειδικά προσαρμοσμένες για κοινωνικούς επιχειρηματίες. Επιπλέον, το Επιμελητήριο μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση των κοινωνικών επιχειρήσεων με ειδικούς σε νομικά θέματα, το μάρκετινγκ και άλλους τομείς για την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης.
  5. Ευαισθητοποίηση και προβολή του κοινού: Το Επιμελητήριο μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Μέσω εκστρατειών, εκδηλώσεων και δημοσιεύσεων στα μέσα ενημέρωσης, μπορεί να αναδείξει ιστορίες επιτυχίας, να προβάλει τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των κοινωνικών επιχειρήσεων και να προωθήσει μια κουλτούρα κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Συνολικά, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας, ως ο επίσημος αντιπροσωπευτικός φορέας, μπορεί να παρέχει μια σειρά μηχανισμών στήριξης σε κοινωνικούς επιχειρηματίες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Μέσω της υπεράσπισης, της δημιουργίας ικανοτήτων, της δικτύωσης, της πρόσβασης σε πόρους και της προώθησης, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οδηγώντας στην επανένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων στην οικονομία και την κοινωνία.