Απάντηση στους κακοπροαίρετους που δεν θέλουν την λειτουργία Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Καθώς έχουν περάσει λίγες ώρες από την στιγμή που κάναμε την επίσημη αναγγελία Ίδρυσης του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η συντριπτικά θετική αποδοχή της κίνησης μας αυτής μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία για την απόφαση μας αυτή και την πορεία στο μέλλον της προσπάθειας μας αυτής.

Φυσικά ήταν αναμενόμενο ότι θα υπήρχαν και αντίθετες έως εχθρικές απόψεις που γίναμε αποδέκτες και φυσικά θα υπάρξουν και ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον από διάφορες ομάδες και πρόσωπα. Στην συνέχεια επιτρέψτε μας να έχουμε την άποψη μας και να δώσουμε στην συνέχεια την απάντηση μας σε αυτές τις “απειλές” που γίναμε αποδέκτες.

Σε όσους αντιτίθενται στη λειτουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα λέμε τα παρακάτω…

Κατανοώ ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την ίδρυση και λειτουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν τα πιθανά οφέλη που μπορεί να αποφέρει ένας τέτοιος θεσμός στο κοινωνικό σύνολο. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένες από τις ανησυχίες που μπορεί να έχετε και να εξηγήσω τη σημασία της προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Περιεκτική Οικονομική Ανάπτυξη: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας προωθεί την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς υποστηρίζοντας επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους παράλληλα με τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά παρέχουν ευκαιρίες για περιθωριοποιημένες ομάδες, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινότητας και αντιμετωπίζουν πιεστικά κοινωνικά ζητήματα. Αντιτιθέμενοι στη λειτουργία του, κινδυνεύουμε να περιορίσουμε τις οδούς για οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την ενδυνάμωση των ευάλωτων πληθυσμών.

Ενδυνάμωση από τη βάση: Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας συχνά καθοδηγούνται από οργανώσεις βάσης και άτομα που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις τοπικές ανάγκες και να δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις. Το Επιμελητήριο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ενίσχυση αυτών των φωνών, την παροχή πόρων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων. Η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου περιορίζει τις δυνατότητες ενδυνάμωσης της βάσης και υπονομεύει τη συμμετοχική φύση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Οικονομική Ανθεκτικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και της τοπικής ανάπτυξης. Υποστηρίζοντας συνεταιριστικές επιχειρήσεις, πρωτοβουλίες με βάση την κοινότητα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, το Επιμελητήριο ενισχύει τον κοινωνικό ιστό και μειώνει την εξάρτηση από εξωτερικές οικονομικές δυνάμεις. Τέτοιες προσπάθειες είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση βιώσιμων κοινοτήτων, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία μιας πιο εύρωστης και ανθεκτικής οικονομίας.

Κοινωνικός και Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Το Επιμελητήριο μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη και την προβολή των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, διασφαλίζοντας ότι ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπός τους αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά δίνουν προτεραιότητα στο δίκαιο εμπόριο, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ευημερία των εργαζομένων τους. Αντιτιθέμενοι στο Επιμελητήριο, κινδυνεύουμε να παραμερίσουμε πρωτοβουλίες που μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές και να συμβάλουν σε μια κοινωνία με μεγαλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση.

Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές: Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και έχουν ιδρύσει παρόμοιους θεσμούς. Αγκαλιάζοντας το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η Ελλάδα μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να αξιοποιήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο γνώσης, εμπειρίας και συνεργασίας. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία, να δημιουργήσει ευκαιρίες για διεθνείς συνεργασίες και να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια οικονομία.

Είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε την ίδρυση και λειτουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με ανοιχτό μυαλό, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οφέλη που επιφέρει στην Ελλάδα. Η υιοθέτηση των αρχών της κοινωνικής και της αλληλέγγυας οικονομίας μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πιο ανθεκτική και βιώσιμη. Υποστηρίζοντας τέτοιες πρωτοβουλίες, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, προωθώντας την οικονομική ευημερία παράλληλα με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία.