Ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας του μόνου Θεσμικού Φορέα που Εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Στοχεύει στην Ανάπτυξη και Διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος Θεσμικός Φορέας που Εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Στοχεύει στην Ανάπτυξη και Διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Ανακοίνωση Σχεδιασμού Δράσης για το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος

Αθήνα, Ελλάδα – Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσης του ως ο μοναδικός θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με ισχυρή δέσμευση για την ανάπτυξη και τη διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στοχεύει στην προώθηση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου στην Ελλάδα.

Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης. Εκπροσωπώντας τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος στοχεύει να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την επιτυχία τους.

Τα βασικά σημεία του σχεδιασμού δράσης του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος περιλαμβάνουν:

Συνηγορία και δέσμευση πολιτικής: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα συνεργαστεί ενεργά με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να υποστηρίξουν ευνοϊκές πολιτικές, νομοθεσία και πλαίσια που υποστηρίζουν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Μέσω προσπαθειών και συνεργατικών πρωτοβουλιών, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κατάρτιση: Αναγνωρίζοντας τη σημασία της βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και σεμινάρια για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα επικεντρωθούν σε τομείς όπως η συνεταιριστική διαχείριση, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η χρηματοοικονομική παιδεία και οι στρατηγικές μάρκετινγκ, εξοπλίζοντας τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με τα εργαλεία που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν σε ένα ανταγωνιστικό οικονομικό τοπίο.

Δικτύωση και Συνεργασία: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα προωθήσει ενεργά τη συνεργασία μεταξύ των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των σχετικών ενδιαφερομένων. Με τη δημιουργία πλατφορμών δικτύωσης, την οργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος στοχεύει να ενισχύσει τη συλλογική επίδραση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και να προωθήσει τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών παραγόντων εντός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Έρευνα και Καινοτομία: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα υποστηρίξει ερευνητικές πρωτοβουλίες που διερευνούν τις δυνατότητες και τον αντίκτυπο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψης και ερευνητές, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος στοχεύει στη δημιουργία γνώσης βασισμένης σε στοιχεία και καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ευαισθητοποίηση και Προώθηση: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα ξεκινήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να αναδείξει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μέσω στοχευμένων στρατηγικών επικοινωνίας, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα προωθήσει τις αξίες και τις αρχές του Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του κοινού και καλλιεργώντας μια κουλτούρα αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος καλεί όλες τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα άτομα να ενώσουν τα χέρια σε αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι προς μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ελλάδα. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια οικονομία που εκτιμά τους ανθρώπους και τον πλανήτη, ενισχύοντας τις κοινότητες και προάγοντας την κοινωνική ευημερία.

Για ερωτήσεις μέσων ενημέρωσης, επικοινωνήστε από εδώ

Σχετικά με το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος:

Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος είναι το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Εργάζεται για την ανάπτυξη και τη διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υποστηρίζοντας ευνοϊκές πολιτικές, παρέχοντας προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, ενισχύοντας τη συνεργασία, διεξάγοντας έρευνα και προάγοντας την ευαισθητοποίηση. Δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικό τοπίο στην Ελλάδα, με γνώμονα τις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.